Freshost.pl - tani hosting www

Regulamin

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady świadczenia Usług hostingowych przez CERED Cezary Redes zwany będzie dalej „Regulaminem hostingu”.

2. Cezary Redes prowadzi działalność gospodarczą pod firmą CERED Cezary Redes z zakładem głównym w Siedlcach, ul. Starowiejska 255, 08-110 Siedlce, posiadający nr REGON 366308384 oraz nr NIP 8212649732 zwana będzie dalej „Dostawcą”.

§2

Określenia użyte w Regulaminie hostingu oznaczają:

1. „Usługa” - usługa polegająca na udostępnieniu do korzystania urządzeń (Serwer dedykowany) lub innego rodzaju zasobów (Serwer wirtualny) albo powierzchni do przechowywania urządzeń Klienta (Serwer Klienta), w celu zapisu i przetwarzania danych w formacie cyfrowym, z wykorzystaniem niezbędnej infrastruktury technicznej, w zakresie parametrów Usługi, w tym Limitu, określonych w Zamówieniu lub Specyfikacji technicznej Usługi;

2. „Serwer” - Serwer Dostawcy lub Serwer Klienta; 3. „Serwer Dostawcy” - pozostające w dyspozycji Dostawcy samodzielne urządzenie (Serwer dedykowany) lub wydzielona systemowo przestrzeń jego zasobów (Serwer wirtualny), służące do zapisu i przetwarzania danych w formacie cyfrowym, wraz z określonym w Specyfikacji technicznej oprogramowaniem służącym do administrowania zapisanymi danymi, oraz zapewnionym dostępem do energii elektrycznej i sieci Internet;

3. „Serwer Klienta” - pozostające w dyspozycji Klienta samodzielne urządzenie, służące do zapisu i przetwarzania danych w formacie cyfrowym z już zainstalowanym przez Klienta oprogramowaniem służącym do administrowania zapisanymi danymi, dla którego Dostawca udostępnia powierzchnię do jego przechowywania z zapewnieniem dostępu dla tego urządzenia do niezbędnej infrastruktury technicznej, w zakresie parametrów Usługi, w tym Limitu, określonych w Zamówieniu lub Specyfikacji technicznej Usługi;

4. „Limit” – określone w Specyfikacji technicznej Usługi maksimum, możliwe do osiągnięcia w trakcie trwania okresu wskazanego w Specyfikacji technicznej danej Usługi (np. limit transferu danych jako limit ruchu mierzonego na warstwie IP w kierunku do i z Serwera);

5. „POCK” - Przedsiębiorca O Cechach Konsumenta  - osobo prowadząca działalność gospodarczą nie zajmująca się zawodowo świadczeniem usług związanych z przedmiotem umowy

§3

1. Postanowienia Umowy, w tym Zamówienia, Specyfikacji technicznych lub Cenników odmienne od postanowień Regulaminu hostingu, znajdują pierwszeństwo zastosowania przed postanowieniami Regulaminu hostingu.

4. Żadne z postanowień Regulaminu hostingu nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Konsumenta oraz POCK  wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących interpretacji poszczególnych zapisów Regulaminu hostingu stosuje się zasadę określoną w zdaniu pierwszym.

ROZDZIAŁ II. USŁUGI HOSTINGOWE

§4

1. Na podstawie Umowy o świadczenie Usług hostingowych, Dostawca za wynagrodzeniem udostępnia Klientowi, według jego wyboru wskazanego w Zamówieniu, zasoby Serwerów Dostawcy lub powierzchnię do przechowywania Serwerów Klienta i zapewnia Klientowi możliwość zapisywania i administrowania danymi w formacie cyfrowym, zgodnie z parametrami określonymi dla danej Usługi.

2. Szczegółowy opis techniczny w zakresie parametrów Usługi określa Specyfikacja techniczna zawierająca opis rodzajów Serwerów wyszczególnionych w ofercie handlowej Dostawcy.

3. Klient, w ramach Panelu, otrzymuje aktualizowaną dobowo informację o poziomie wykorzystania Limitu.

4. W przypadku przekroczenia Limitu, Dostawca uprawniony jest do zablokowania możliwości zapisywania i administrowania danymi zapisanymi przez Klienta, do chwili upływu okresu, dla którego Limit został przypisany w Specyfikacji technicznej Usługi.

5. Podczas przerwy technicznej w świadczeniu Usługi, jej niedostępności, jak i przed zamieszczeniem danych przez Klienta na Serwerze, wyświetlana może być plansza Dostawcy informująca o niedostępności Usługi oraz związanych z nią danych, niewskazująca jednak powodów tej niedostępności.

6. Klient zobowiązany jest we własnym zakresie wykonać i posiadać kopię zapasową danych, które przetwarza w ramach systemów teleinformatycznych Dostawcy, niezależnie od tego, czy Dostawca także tworzy takie kopie.

7. Klient zobowiązany jest przestrzegać warunków korzystania (licencji), określonych przez odpowiednich licencjodawców, z wszelkiego udostępnionego mu w ramach Usługi oprogramowania oraz ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie warunków korzystania z tego oprogramowania, w szczególności korzystania lub instalowania innego oprogramowania niezgodnego z warunkami licencji. Dostawca zastrzega sobie prawo do kontroli przestrzegania przez Klienta warunków korzystania przez niego z udostępnionego mu oprogramowania.

§5

1. Klient zobowiązany jest do zapisania danych z Serwera Dostawcy przed upływem czasu trwania Umowy w celu uniknięcia ich utraty.

2. Dane zgromadzone na udostępnionym Klientowi w ramach Usługi Serwerze Dostawcy mogą być przechowywane przez okres nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 60 dni, od dnia zakończenia trwania Umowy, a następnie usunięte z przestrzeni Serwera Dostawcy.

3. Jeżeli Klient, po zakończeniu trwania Umowy, złoży wniosek o udostępnienie mu danych zapisanych na udostępnionym mu w ramach Usługi Serwerze Dostawcy, a dane te będą jeszcze dostępne, Dostawca podejmie działania zmierzające do ich udostępnienia, przy czym może z tego tytułu obciążyć Klienta opłatą zgodną z Cennikiem lub ustaloną na podstawie indywidualnych uzgodnień.

4. Dostawca, w przypadku nieprzedłużenia Umowy na świadczenie Usługi hostingowej lub opóźnienia w zakresie terminu zapłaty warunkującego przedłużenie Umowy na świadczenie Usługi hostingowej, nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Klienta danych zapisanych na udostępnionym mu Serwerze Dostawcy.

5. Dane zapisane na przestrzeni Serwera Klienta nie podlegają usunięciu po zakończeniu trwania Umowy. Klient zobowiązany jest do odbioru Serwera Klienta na swój koszt w terminie 14 dni od dnia zakończenia trwania Umowy. Opóźnienie w odbiorze Serwera Klienta skutkować będzie naliczeniem opłaty zgodnej z Cennikiem lub ustalonej na podstawie indywidualnych uzgodnień.

§6

1. Umowa o świadczenie Usługi hostingowej zawierana jest na czas oznaczony, wskazany przez Klienta w Zamówieniu.

2. Minimalny czas trwania Umowy o świadczenie Usługi hostingowej wynosi jeden miesiąc, chyba że z zawartej Umowy lub specyfikacji Usługi wynika inny okres. Nie dotyczy to przypadków testowego umożliwienia dostępu do Usługi na warunkach określonych przez Dostawcę.

3. W przypadku umów zawartych z Klientem, niebędącym Konsumentem, na czas oznaczony, z wyłączeniem umów na czas oznaczony opłaconych z góry za cały okres ich obowiązywania, Dostawca uprawniony jest do wprowadzenia nowego Cennika (zmiany Cennika) w okresie obowiązywania Umowy na czas oznaczony. Dostawca nieodpłatnie udostępni Klientowi nowy Cennik na 30 dni przed jego wejściem w życie. Nowa cena za Usługę, obowiązuje od następnego okresu płatności abonamentu za nią, chyba że Klient wypowie Umowę w terminie 14 dni od dnia udostępnienia mu nowego Cennika. W przypadku wypowiedzenia przez Klienta Umowy w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Dostawcy przysługuje prawo obciążenia Klienta karą pieniężną, stanowiącą iloczyn opłaty abonamentowej, wskazanej w Umowie i liczby miesięcy, jakie pozostałyby do końca trwania Umowy, gdyby nie została rozwiązana, jeżeli zmiana Cennika wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, decyzji organów lub innych przyczyn niezawinionych przez Dostawcę, w szczególności takich, które wpływają na zwiększenie kosztów świadczenia Usług np. podwyżki cen energii elektrycznej. Zapłata kary pieniężnej, wskazanej powyżej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Dostawcę odszkodowania na zasadach ogólnych ponad zastrzeżoną kwotę kary pieniężnej.

ROZDZIAŁ III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

§7

1. Dostawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Klientowi spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi jest następstwem okoliczności, za które Dostawca nie ponosi odpowiedzialności, to jest:

 a. braku ciągłości świadczenia Usługi niezawinionego przez Dostawcę, w tym: - działania siły wyższej (powódź, huragan itp.); - nieuprawnionego posłużenia się danymi autoryzacyjnymi, przekazanymi Klientowi w celu dostępu do infrastruktury technicznej służącej do obsługi Serwera udostępnionej w ramach Usługi;

b. konieczności wstrzymania pracy Serwera ze względu na niezgodne z prawem wykorzystanie przez Klienta Usługi, którego źródłem jest oprogramowanie Klienta lub stanowi następstwo niewłaściwego zabezpieczenia przez Klienta przed działaniami niepożądanymi (np. niski stopień zabezpieczeń antywirusowych, brak firewalla, brak aktualizacji itp);

c. nieosiągnięcia zakładanych przez Klienta funkcjonalności systemu teleinformatycznego Klienta, którego część składową mają stanowić zasoby Serwera; dotyczy to także przypadków, w których oprogramowanie pochodzące od Klienta służące do obsługi zapisanych danych pozostaje niezgodne (niekompatybilne) z oprogramowaniem służącym do obsługi pracy Serwera;

d. błędnej konfiguracji systemów do obsługi przetwarzanych danych, jeżeli specyfikacja techniczna Serwera została ustalona przez Klienta;

e. naruszenia warunków Umowy przez Klienta.

2. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnioną modyfikację, zmianę lub utratę danych (w tym oprogramowania) zapisanych w udostępnionych Klientowi zasobach Serwera Dostawcy, jeżeli wyniknęła ona z przyczyn leżących po stronie Klienta lub stanowi następstwo niewłaściwego zabezpieczenia przez Klienta udostępnionych mu zasobów Serwera Dostawcy przed działaniami niepożądanymi (np. niski stopień zabezpieczeń antywirusowych, brak firewalla, brak aktualizacji itp).

3. Ograniczenia odpowiedzialności Dostawcy, określone w § 7 ust. 1-2, nie dotyczą Konsumentów, względem których Dostawca ponosi odpowiedzialność za szkodę w pełnym rozmiarze, zgodnie z ogólnymi zasadami odpowiedzialności.

ROZDZIAŁ IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§8

Regulamin hostingu wchodzi w życie dnia 01.07.2022.