Freshost.pl - tani hosting www

Regulamin - certyfikaty

Regulamin usługi certyfikatu

I.

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Regulamin określa zasady świadczenia Usługi certyfikatu przez freshost.pl, w dalszej części dokument nazywany będzie „Regulaminem certyfikatów”.

2. Podmiotem odpowiedzialnym za usługi świadczone pod marką freshost.pl jest Cezary Redes prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą CERED Cezary Redes, ul. Starowiejska 255, 08-110 Siedlce, NIP 821-264-97-32

3. freshost.pl jest dostawcą usługi certyfikatów w dalszej części dokumentu w skrócie nazywany jest „Dostawcą”.

§ 2

Słowniczek Regulaminu certyfikatów:

1. „Usługa” – jednorazowa usługa, polegająca na złożeniu przez „Dostawcę” w imieniu i na rzecz Klienta w oparciu o przesłane przez niego informację do Organizacji certyfikującej wniosek o nadanie Klientowi Certyfikatu;

2. „Zasób” – określony i wskazany przez Klienta zasób danych cyfrowych o określonej funkcjonalności (w szczególności nazwa domeny, numer IP urządzenia sieciowego, adres email, host, itp.), co do którego możliwe jest zabezpieczenie Certyfikatem zarówno samych danych cyfrowych jak i źródła ich pochodzenia;

3. „Certyfikat” – szyfrujący klucz cyfrowy, zgodny ze standardami kryptograficznego zabezpieczenia danych (w szczególności certyfikat SSL, Code Signing, Secure MIME), ograniczony czasowo, indywidualnie nadany przez Organizację certyfikującą i przypisany do konkretnie wskazanego przez Klienta Zasobu danych cyfrowych;

4. „Organizacja certyfikująca” – podmiot krajowy lub zagraniczny, wydający Certyfikaty zgodnie z przyjętymi standardami stosowanymi w zakresie kryptograficznego zabezpieczania transmisji danych;

5. „Formularz” – formularz znajdującą się na Stronie internetowej freshost.pl, poprzez który Klient wykonuje czynności związane z realizacją wniosku o nadanie Certyfikatu, tj. uzupełnienie danych oraz dokumentów tam wskazanych;

6. „Regulamin ogólny” - obowiązujący u Dostawcy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną freshost.pl, Określenia pisane dużą literą użyte w Regulaminie certyfikatów, a w nim nie zdefiniowane, mają znaczenie nadane im w Regulaminie ogólnym.

§ 3

1. Regulamin certyfikatów jest Regulaminem szczególnym w rozumieniu Regulaminu ogólnego.

2. Postanowienia Umowy, w tym Zamówienia, Specyfikacji technicznych lub Cenników odmienne od postanowień Regulaminu certyfikatów, znajdują pierwszeństwo zastosowania przed postanowieniami Regulaminu certyfikatów.

3. Postanowienia Regulaminu certyfikatów mają pierwszeństwo nad postanowieniami Regulaminu ogólnego.

4. Żadne z postanowień Regulaminu certyfikatów nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a także określonych w Regulaminie ogólnym.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących interpretacji poszczególnych zapisów Regulaminu certyfikatów stosuje się zasadę określoną w zdaniu pierwszym.

II.

Usługa Certyfikatu

§ 4

1. Na podstawie Umowy o świadczenie Usługi certyfikatu, Klient za wynagrodzeniem zleca Dostawcy wystąpienie w imieniu i na rzecz Klienta do Organizacji certyfikującej z wnioskiem o nadanie Certyfikatu dla Zasobu oraz o udzielenie Klientowi przez Organizację certyfikującą licencji uprawniającej do korzystania z tego Certyfikatu.

2. Zobowiązanie Dostawcy nie jest świadczeniem o charakterze okresowym oraz ciągłym. Szczegółowy opis Certyfikatów znajduje się w Cenniku.

3. Usługi świadczone przez Dostawcę na zasadach określonych w Regulaminie certyfikatów polegają na świadczeniach starannego działania zmierzających do nadania Klientowi Certyfikatu oraz udzielenia licencji uprawniającej do korzystania z tego Certyfikatu.

4. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Klienta niezgodne z warunkami nadawania Certyfikatu określonymi przez Organizacją certyfikującą.

Dostawca na wyraźną prośbę Klienta, udostępni zarówno przed zawarciem Umowy oraz w trakcie jej wykonania, warunki dotyczące nadawania Certyfikatu.

5. W celu nadania Certyfikatu wskazanego przez Klienta, Dostawca podejmuje względem Organizacji certyfikującej czynności w imieniu i na rzecz Klienta, w tym zawiera z nią umowę o nadanie Certyfikatu.

6. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z udzieleniem Dostawcy pełnomocnictwa do reprezentowania Klienta przed Organizacją certyfikującą oraz z upoważnieniem Dostawcy do zawarcia umowy o nadanie Certyfikatu zgodnie z zasadami wydawania Certyfikatów przez Organizacje certyfikujące, z wyłączeniem czynności opisanych w ust. 7.

7. Klient zobowiązany jest wykonać osobiście czynności zmierzające do:

a. pozytywnej oceny przez Organizację certyfikującą danych dotyczących Klienta, określonych wymaganiami danej Organizacji certyfikującej,

b. pozytywnej oceny przez Organizację certyfikującą prawa do posługiwania się określonym Zasobem,

c. pozytywnej oceny przez Organizację certyfikującą osób uprawnionych do reprezentowania Klienta lub pełnomocników Klienta do podejmowania czynności w zakresie realizacji wniosku o nadanie Certyfikatu.

8. Dostawca, celem przeprowadzenia wstępnej weryfikacji danych stanowiących podstawę wniosku o nadanie Certyfikatu, niezależnie od danych oraz dokumentów, które Klient zobowiązany jest przekazać w ramach formularza, może zwrócić się do Klienta, by w terminie 3 dni roboczych:

a. doręczył dodatkowe dokumenty lub dane, wymagane przez Organizację certyfikującą,

b. dokonał poprawienia przekazanych danych.

9. Dostawca zwróci się do Klienta, za pośrednictwem jego poczty elektronicznej podany w formularzu, o przekazanie danych i dokumentów wymaganych do wykonania Usługi.

10. Dostawca po dokonaniu oceny danych przekazanych przez Klienta, może odmówić wykonania Usługi i rozwiązać Umowę (po wcześniejszym uprzedzeniu Konsumenta, a w przypadku naruszeń – bezskutecznym wezwaniu do ich usunięcia) w następujących sytuacjach:

a. podania nieprawdziwych, błędnych, niekompletnych danych lub dokumentów lub dostarczenia ich po terminie,

b. w przypadku różnic między dokumentami pisemnymi i elektronicznymi

c. błędów lub braków w zakresie danych przedstawionych przez Klienta, stanowiących podstawę wniosku o nadanie Certyfikatu oraz nie usunięcia tych błędów w dodatkowym terminie

11. W przypadku rozwiązania Umowy w trybie wskazanym powyżej, Dostawca niezwłocznie zwróci Konsumentowi uiszczone przez niego środki.

12. W przypadkach, w których Dostawca jest jednocześnie wystawcą Certyfikatu (Organizacją certyfikującą), co zostanie wskazane w Cenniku, postanowienia niniejszego Regulaminu certyfikatów stosuje się odpowiednio.

§ 5

1. W celu zabezpieczenia Zasobu konieczna jest działanie o stronie Klienta w postaci instalacja Certyfikatu.

2. Okres ważności Certyfikatu biegnie od dnia jego wydania, natomiast okres korzystania z Certyfikatu zależny jest od zainstalowania go przez Klienta. Okres korzystania z Certyfikatu nie jest równy okresowi ważności Certyfikatu.

§ 6

1. Dostawca zawiadamia Klienta o upływie daty ważności Certyfikatu co najmniej na 14 dni przed zakończeniem okresu jego ważności. Do zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim Dostawca załączy informację o możliwości zawarcia Umowy na kolejny czas oznaczony. § 4 i § 5 ust. 4-9 Regulaminu ogólnego stosuje się odpowiednio.

2. W przypadku zawarcia Umowy na kolejny okres rozliczeniowy na podstawie zatwierdzenia przez Klienta oferty Dostawcy, o której mowa w § 6 ust. 1 niniejszego Regulaminu certyfikatów, postanowienia niniejszego Regulaminu certyfikatów do tak zawartej Umowy stosuje się wprost.

3. Kolejny okres ważności Certyfikatu biegnie od dnia wystawienia nowego Certyfikatu.

4. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki upływu terminu ważności Certyfikatu jego niezainstalowania przez Klienta oraz braku możliwości uzyskania ponownego Certyfikatu z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Klienta.

§ 7

1. Umowa o świadczenie Usługi certyfikatu nie ma charakteru umowy okresowej, przy czym w okresie ważności nadanego Certyfikatu Dostawca udostępnia Klientowi możliwość korzystania ze wsparcia technicznego, polegającego na udzielaniu przez Dostawcę informacji co do terminu ważności nadanego Certyfikatu. Z zastrzeżeniem ust. 2, Umowa jest zawierana na czas oznaczony, równy ważności nadanego Klientowi Certyfikatu.

2. W przypadkach, w których Dostawca jest jednocześnie wystawcą Certyfikatu (Organizacją certyfikującą):

a. minimalny czas trwania Umowy wynosi jeden rok,

b. Klient może wskazać (z dostępnych opcji) inny okres obowiązywania Umowy, stanowiący wielokrotność minimalnego czasu trwania Umowy,

c. wyłączona jest możliwość zawarcia Umowy na czas nieoznaczony,

d. Okres rozliczeniowy wynosi jeden rok, chyba że postanowienia Umowy stanowią inaczej lub inny okres rozliczeniowy wynika ze Specyfikacji technicznej danego Certyfikatu.

§ 8

 1. Uiszczenie przez Klienta należności ustalonej w oparciu o Cennik obowiązujący w dniu złożenia Zamówienia jest niezbędne do przystąpienia do realizacji wniosku o nadanie Certyfikatu.

2. Niezwłocznie po uzupełnieniu przez Klienta wszelkich danych oraz dokumentów wymaganych przez Organizację certyfikującą w ramach realizacji wniosku o nadanie Certyfikatu, Dostawca składa wniosek o nadanie Certyfikatu na rzecz Klienta.

3. Dostawca może zażądać od Klienta wniesienia opłaty uzupełniającej w przypadku, gdy Klient nie wykona czynności zmierzającej do usunięcia przeszkód w realizacji wniosku o nadanie Certyfikatu, tj.: a. nie wykona obowiązków w zakresie dostarczenia pełnych danych, które Klient winien złożyć,

b. nie wykona względem Organizacji certyfikującej obowiązków, warunkujących nadanie Certyfikatu, które Klient winien wykonać osobiście.

4. Opłata uzupełniająca stanowi różnicę pomiędzy ceną właściwą w dniu, w którym Klient usunął przeszkody w zakresie realizacji wniosku, a ceną wskazaną w otrzymanej wcześniej ofercie, na podstawie której Klient zawarł Umowę.

5. Jeżeli taka różnica, o której mowa w ust. 4, zaistnieje, Dostawca przedstawi do zapłaty ofertę uzupełniającą wskazującą kwotę opłaty uzupełniającej, którą Klient zobowiązany jest uiścić w terminie wskazanym w treści proformy. W razie braku wniesienia opłaty uzupełniającej w oparciu o ofertę uzupełniającą, na wezwanie Dostawcy, Umowa wygasa.

6. Względem Konsumentów nie ma zastosowania ust. 3-5, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku niewykonania przez Konsumenta obowiązków określonych w punktach ust. 3 lit. a-b, Dostawca może po uprzednim wezwaniu do usunięcia przeszkód w realizacji wniosku rozwiązać Umowę, zwracając niezwłocznie wniesioną przez Konsumenta opłatę.

III.

Odpowiedzialność Dostawcy

§9

1. Dostawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Klientowi spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi jest następstwem okoliczności, za które Dostawca nie ponosi odpowiedzialności, to jest: a. braku ciągłości świadczenia Usługi niezawinionego przez Dostawcę, w tym: - działania siły wyższej (powódź, huragan, wojna itp.), - nieuprawnionego posłużenia się danymi autoryzacyjnymi, przekazanymi Klientowi w celu dostępu do wydanego Certyfikatu;

b. za opóźnienie lub niepowodzenie w procesie wydawania Certyfikatu z przyczyn leżących po stronie Organizacji certyfikującej;

c. nieosiągnięcia zakładanych przez Klienta funkcjonalności systemu teleinformatycznego Klienta, którego Certyfikat ma stanowić część składową;

d. za opóźnienie lub niepowodzenie w procesie wydawania Certyfikatu z przyczyn leżących po stronie Klienta;

e. naruszenia warunków Umowy przez Klienta.

2. Szkoda poniesiona przez Klienta, za którą Dostawca na podstawie powyższych postanowień może ponosić odpowiedzialność nie obejmuje ewentualnych utraconych przez Klienta korzyści i ogranicza się do wysokości jednokrotności opłaty rocznej uiszczonej przez Klienta.

3. Ograniczenia odpowiedzialności Dostawcy określone w ust. 1-2 nie dotyczą Konsumentów, względem których Dostawca ponosi odpowiedzialność za szkodę w pełnym rozmiarze, zgodnie z ogólnymi zasadami odpowiedzialności.

IV.

Dane Klienta

§ 10

1. Dane przekazane przez Klienta będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, wykonania, zmiany lub rozwiązania Umowy, wynikającym z treści niniejszego Regulaminu certyfikatów oraz Regulaminu ogólnego.

2. Lista Organizacji certyfikujących, wraz z ich adresami, którym Dostawca może przekazać dane osobowe w celu wykonania Umowy, znajduje się na Stronie internetowej; dokonany przez Klienta wybór Certyfikatu, powoduje przekazanie podanych przez niego danych, w tym danych osobowych jeżeli takie są wymagane, do właściwej Organizacji certyfikującej.

V.

Postanowienia końcowe

§ 11

 1. Bez zgody Dostawcy prawa i obowiązki wynikające z zawartej Umowy, nie mogą być przenoszone w tym również w drodze cesji przez żadną ze Stron. Certyfikat jest przypisywany do konkretnie wskazanego Zasobu, powiązanego nierozerwalnie z podmiotem, który wystąpił z wnioskiem o nadanie Certyfikatu.

2. Regulamin certyfikatów wchodzi w życie: od dnia 1.07.2022 r.